Artikel 1 – Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.mrlight.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten, alsook op alle bestellingen die worden geplaatst na het ontvangen van een prijsofferte. Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt u deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

Artikel 2 – Toepassing

Mr. Light kan de Verkoopsvoorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip aanpassen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.
Enkel de verkoopsvoorwaarden van Mr. Light zijn van toepassing op de overeenkomst en niet die van de klant.

Artikel 3 – Offertes

Prijsoffertes ontvangen via info@mrlight.be zijn één maand geldig. De klant dient het totaalbedrag van de prijsofferte te betalen binnen deze termijn indien hij wenst over te gaan tot bestelling. Na levering van de goederen geldt hetzelfde verzakingsrecht zoals vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 4 – Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. Prijzen en beschikbaarheid van artikelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 5 – Betaalmogelijkheden

Voor betaling kan gekozen worden uit de volgende mogelijkheden: betalingen via overschrijving, Bancontact en kredietkaart. Voor geen van deze betaalmogelijkheden worden kosten aangerekend door Mr. Light aan de koper.
De betaling van de prijs dient te geschieden op het ogenblik van de bestelling, en dus voorafgaand aan de levering, via de voormelde betaalmogelijkheden.
Mr. Light heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de beveiliging en confidentialiteit van de online betaling te optimaliseren, doch is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal, verlies aan gegevens of elke andere schade die de koper of een derde zou lijden ten gevolge van de online betaling.
Tot op het ogenblik van integrale betaling door de koper, blijven de aan de koper geleverde goederen eigendom van Mr. Light.

Artikel 6 – Levering

De verzending vindt plaats binnen de 2-6 werkdagen na ontvangst van de betaling voor België, tenzij anders aangegeven, en tot langer voor internationale zendingen. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De goederen worden door Mr. Light slechts aangeboden op de webshop zolang de voorraad strekt. Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt Mr. Light zich ertoe binnen een termijn van 14 kalenderdagen de koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de koper, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De koper verbindt zich ertoe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan Mr. Light over te maken, zodat Mr. Light de door de koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van 14 kalenderdagen na bericht vanwege de koper aan de koper kan terugstorten. Mr. Light kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Mr. Light over te maken.

De koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.
De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de koper. Mr. Light is generlei aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en/ of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

Artikel 7 – Productbeschrijving

Mr. Light probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar we garanderen niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud accuraat, volledig betrouwbaar of foutvrij zijn. Wij behouden ons het recht voor om fouten onjuistheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 8 – Verlies en/of schade door verzending

Mr. Light kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en zo veilig mogelijk te verpakken. De koper is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de vervoersonderneming. Wanneer de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en/of beschadigd zijn, dient de koper dit te melden aan de vervoersonderneming en te vermelden op de verzendnota op het ogenblik van de in ontvangstneming. Elk pakket kan online worden opgevolgd aan de hand van een unieke barcode. In geval van problemen met de ontvangst van het verstuurde pakket, kan de klant zich wenden tot de transporteur met vermelding van deze barcode.

Artikel 9 – Overmacht

Mr. Light is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

Artikel 10 – Verzakingsrecht en retourneren

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen (per e-mail met vermelding van zijn rekeningnummer aan info@mrlight.be) dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in perfecte en weder-verkoopbare staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug te zenden aan het hierna volgende adres: 

Mr. Light
Pleispark 7
9051 Sint-Denijs-Westrem
 

Goederen die beschadigd of hersteld zijn, of goederen met een (rook)lucht kunnen niet worden teruggenomen. De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper bezorgd. Mr. Light kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Mr. Light over te maken. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.
Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor indien wij vermoeden dat het product reeds in gebruik werd genomen, werd beschadigd door de klant of indien de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.

Artikel 11 – Klachten

Wij doen er alles aan om de artikelen op de website zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten zouden voordoen, berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Instellingen en kwaliteit van het beeldscherm van de koper kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen dan ook niet aanvaard worden. Indien de klant twijfelt aan een bepaald artikel of verdere informatie wenst, kan deze steeds contact opnemen met Mr. Light. We behouden ons het recht voor om onze prijzen aan te passen. We stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich gebreken zouden voordoen aan de producten aangeboden op de webshop zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. De klant kan zich in dat geval richten tot de desbetreffende fabrikant. De klant dient Mr. Light hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij de producten extra kunnen controleren. Wij doen ons uiterste best om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Mr. Light kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Artikel 12 – Online geschillen beslechting

De EU heeft deze site opgezet om ontevreden consumenten te helpen. Via deze site kunt u een klacht indienen over producten of diensten die u via internet heeft gekocht, en op zoek gaan naar een neutrale derde partij (“geschillenorgaan”) om het geschil op te lossen. In sommige landen kunt u als ondernemer ook een klacht indienen tegen een consument. Is dat in uw land het geval, dan kunt u dat ook via deze site doen. Klik op bovenstaande banner voor het ODR-platform. Voor de werking van het platform is het e-mailadres van onze onderneming info@mrlight.be.

Artikel 13 – Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 5 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervan kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/ betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of een geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel. De koper is ertoe gehouden Mr. Light te verwittigen wanneer de goederen verbreken vertonen via info@mrlight.be en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en dit binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de koper. Mr. Light verbindt zich ertoe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

Artikel 14 – Privacy

Wanneer u een bestelling plaatst op onze webshop, hebben we natuurlijk uw gegevens nodig. Door deze gegevens in te vullen op de website, geeft u ons de toestemming om deze te gebruiken. Wij hebben deze gegevens nodig om uw bestelling af te handelen, voor de levering, de facturatie, voor marketing en reclamedoeleinden. We houden uw gegevens absoluut privé en slaan ze op in onze beveiligde, niet-publieke database. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt als koper ten alle tijde uw gegevens opvragen of aanpassen. Hiermee respecteert Mr. Light de Belgische wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Artikel 15 – Eigendomsrecht

Geen enkele gegevens of foto’s van onze website mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Gent hebben exclusieve bevoegdheid.

Mr. Light heeft haar maatschappelijke zetel te Pleispark 7, 9051 Sint-Denijs-Westrem en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0891.435.344. Het BTW-nummer is BE0891 435 344.

E-mailadres: info@mrlight.be

Waar ben je naar op zoek?
Typ het woord dat je wilt zoeken en druk op "enter"